Teatro Manzoni, Bologna, 2012

Photo thanks to Marco Mioli

Go to link